Το γραφείο αναλαμβάνει την πλήρη επίβλεψη κτιριακών έργων είτε πρόκειται για έργα αναστήλωσης, είτε για νέα κτίρια. Η επίβλεψη των κτιριακών έργων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη από απλή επίβλεψη έως πλήρη παρακολούθηση του έργου σε όλα τα επίπεδα (τεχνικό, ασφαλείας, νομικό, οικονομικό, χρονικό κλπ).

 

iLANDarchitects provides full supervision of building whether restoration projects, or new buildings. Supervision of building projects can be done in many ways in agreement with the owner from simple technical supervision to complete monitoring of the project at all levels (technical, safety, legal, financial, time, etc.).