Στο σχετικά δύσκολο περιβάλλον της Ελλάδας (έλειψη κτηματολογίου, ασαφής και πολύπλοκη νομοθεσία, αμφίβολα ιδιοκτησιακά καθεστώτα κλπ), το γραφείο iLANDarchitects αναλαμβάνει την αξιολόγηση ακινήτων προς αγορά. Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά σε:

  • Πληρότητα φακέλλου του ακινήτου
  • Δυνατότητα δόμησης και μεγέθη
  • Νομιμότητα ακινήτου
  • Έλεγχος τοπογραφικού
  • Έλεγχος αξίας ακινήτου

 

In the relatively harsh environment of Greece (lack of Land Registry, unclear and complicated legislation, uncertain ownerships etc.), iLANDarchitects provides real estate evaluation for property purchase. The assessment may relate to:
 

  • Completeness of property envelope
  • Building capacity and sizes in relation of the position of the property and the building laws
  • Legality of the property
  • Topographic survey inpection
  • Property value control