Το αρχιτεκτονικό γραφείο iLANDarchitects εκπονεί εξειδικευμένες μελέτες αποκατάστασης - αναστήλωσης κτιρίων σε όποια κατάσταση και αν αυτά βρίσκονται με σύνταξη πλήρους μελέτης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής η οποία αποτελείται από Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη και Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων. Οι μελέτες Συντήρησης και Αποκατάστασης είναι πάντα συνταγμένες κατά τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και ιδιαίτερα των Αναστηλωτικών Θεμάτων ούτως ώστε αφ’ ενός να αναδεικνύεται η αισθητική, ιστορική και κατασκευαστική αξία των κτιρίων, αφ’ ετέρου δε να καθιστόνται αυτά λειτουργικά και ανταποδοτικά ως προς το κόστος επένδυσης.Το γραφείο αναλαμβάνει όλοκληρη την διαδικασία εκτέλεσης του έργου, από την εκπόνηση της μελέτης έως την έκδοση της τελικής άδειας δόμησης, την επίβλεψη ως και την κατασκευή του. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Η προμελέτη αποτελεί το πρώτο στάδιο της συνολικής μελέτης κατά το οποίο αποτυπώνεται το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος του, τεκμαίρεται η αρχική του μορφή και γίνονται προτάσεις για την αποκατάστασή του επί σχεδίων. Σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη αποφασίζεται η λύση η οποία θα ακολουθηθεί.

Η προμελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά:

1.1  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

 • Αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτιρίου με  κατόψεις,  όψεις,  τομές,  σε  κλίμακα  1:50 η 1:20  καθώς  και  οικοδομικές  λεπτομέρειες  σε  κλίμακες  από  1:10  έως  1:1.  Πρέπει  επίσης  να  περιλαμβάνει  πλήρη  φωτογραφική  τεκμηρίωση  του  συνόλου.

 • Κατασκευαστική και μορφολογική τεκμηρίωση  σε  γραπτό  κείμενο  και  σχέδια.

 • Κατασκευαστική  τεκμηρίωση  σε  κείμενο  και  σχέδια.

 • Τεκμηρίωση  ζημιών  και  φθορών  σε  κείμενο  και  σχέδια.

1.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

2   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Με βάση την προμελέτη εκπονείται τελική αρχιτεκτονική μελέτη σε σχέδια σε κλίμακα 1:50. Παράλληλα εκπονούνται η στατική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενέργειες:

 • Διάγνωση  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  το  σύνολο  σε  κείμενα  και  σε  σχέδια  σε  κλίμακα  1:50

 • Σχεδιασμό  των  επεμβάσεων  σε  κείμενα  και  σε  σχέδια  σε  κλίμακα  1:50

 • Στατική μελέτη

 • Μελέτη ύδρευσης

 • Μελέτη αποχέτευσης

 • Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ

 • Προγραμματισμό  των  επεμβάσεων  σε  φάσεις

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. – ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ή ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

2.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

2.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

2.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

3   ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προαιρετικά η συνολική μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει μελέτη εφαρμογής προκειμένου το έργο να εκτελεστεί απρόσκοπτα πιο οικονομικά και σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει:

 • Αναπτύγματα  χώρων

 • Πίνακες και Λεπτομέρειες κουφωμάτων

 • Οικοδομικές τομές (δώμα, πατώματα)

 • Λεπτομέρειες λοιπών ειδικών κατασκευών (στέγαστρα, τζάκια, μπαλκόνια, γείσα, δάπεδα, χώροι υγιεινής)

 

iLANDarchitects prepares specialized rehabilitation - restoration studies of buildings in whatever situation they are, with a full study on construction details design level which consists of Architectural Design, Structural Design and Mechanical Installations studies. The studies are always indexed in a manner consistent with the rules of art and science and especially for restoration in order for the buildings to reflect the aesthetic, historical and construction values of the buildings, and to become functional and contributory to their construction cost.The office undertakes all the procedures from the study, the final building permit to overviewing and constraction of the project.

THE STUDIES INCLUDE:

1. PRELIMINARY STUDY
The preliminary study is the first stage of the study in which the building and the surrounding space is surveyed, its original form and shape is presumed and the proposals for its restoration are initially designed. The solution that will be followed is decided in this stage in consultation with the owner.
The preliminary design phace includes the following stages:


1.1 SURVEY - DOCUMENTATION.

Architecture depiction of the building floor plans, elevations, sections, in 1:50 to 1:20 scales and construction details at scales from 1:10 to 1:1. It also includes full photographic documentation.

 • Construction and morphological documentation in written text and drawings.

 • Documentation of constructionin methods and details in text and drawings.

 • Documentation of losses and damages in text and drawings.

1.2 DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE SOLUTION IN DRAFT DRAWINGS


2 FINAL DESIGN PHASE:


2.1 Includes the final architectural design in 1:50 scale, based on the preliminary study . At the same time the structural design and the design of electromechanical installations are developed.
The final design includes the following steps:

 •  Diagnosis of the problems the building is facing in texts and drawings in 1:50 scale

 •  Design of interventions in text and drawings in 1:50 scale

 •  Structural Engineer study

 •  Ploming study

 •  Drainage study

 •  Electrical study

 •  Planning of interventions in phases

2.2 SUBMISSION OF THE STUDY FOR APPROVAL TO THE MINISTRY OF CULTURE
2.3 SUBMISSION OF THE STUDY FOR APPROVAL TO THE MUNICIPALITY OF KOS - ARCHITECTURE COUNCIL.
2.4 SUBMISSION OF THE STUDY TO THE MUNICIPALITY OF KOS FOR THE ISSUE OF THE FINAL BUILDING PERMIT

3.    CONSTRUCTION DRAWINGS DESIGN PHASE
Optionally the overall study may include construction drawings in order for the project to run smoothly, most economically and in less time.
The design includes:

 • Spaces spreads

 • Doors and windows scheduals and detail drawings

 • Finishings scheduals and detail drawings

 • Construction sections

 • Details of special constructions (canopies, fireplaces, balconies, cornices, floors, restrooms etc)