Το γραφείο iLANDarchitects αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους μελέτης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα από το αρχικό στάδιο έως την μελέτη εφαρμογής και την έκδοση της άδειας δόμησης. Τα κτίρια που προκύπτουν από τις μελέτες του γραφείου είναι πάντα προσαρμοσμένα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο περιβάλλον είτε αυτά είναι εντός οικισμών η στην ύπαιθρο.

 

iLANDarchitects studio undertakes and prepars any kind of study of the private or public sector, from the initial stage to the design and issuance of building the permit. The buildings resulting from the studies of the studio are always adapted in the best possible way to the environment depending if they are in the villages or the countryside.