ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - GENERAL TOPOGRAFIC LAYOUT OF THE SETTLEMENT