ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ / RESIDENCE 2 IN EMPORIOS CASTLE